หน้าแรก / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - นพ.ทศพร กุลวงศ์อนันชัย

นพ.ทศพร กุลวงศ์อนันชัย

นพ.ทศพร กุลวงศ์อนันชัย
Doctor Profile
Specialty เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์
Sub-Specialty
ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา
.. 2559-2561  แพทย์ประจาํ บ้านเวชศาสตรฉ์ุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรี
.. 2553-2558  แพทยศาสตรบ์ณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตรม์หาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประวัติการทํางาน
.. 2562 - ปัจจุบัน แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
.. 2562 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลุ่มงานการดูแลผู้ปuวย(Patient care team : PCT)
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
.. 2560 ปัจจุบัน แพทย์ Part-time แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
.. 2560 ปัจจุบันแพทย์ Part-time แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
.. 2559 2561  แพทย์ประจาํ บ้านเวชศาสตรฉุกเฉินโรงพยาบาลชลบุรี
.. 2558 2559  แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลชลบุรี

หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
            สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000

โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355 แฟกซ์ : 038-271-990