เมนู / คลินิกและศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์

serv94_1

          จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขาและทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัย ที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยด้วยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA และ JCI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ

ความพร้อมในการบริการ

          มีศักยภาพรองรับการตรวจสุขภาพพนักงานในบริษัท ตามความต้องการขององค์กรด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญประมาณ 50 คน มีรถเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ (Digital) ที่ทันสมัย รถตรวจการได้ยิน พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการที่มีระบบการตรวจวิเคราะห์เพื่อประมวลและแสดงผลอย่างถูกต้อง แม่นยำ       

 

การบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ดังนี้

1.การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     1.เอกซเรย์ทรวงอก

     2.ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)

     3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     4.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

serv94_2 serv94_3
 

 2.การตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวอนามัย

    1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOGRAM) พร้อมเครื่องตรวจระดับเสียง SOUND LEVEL METER

    2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO METER)

    3.ตรวจสมรรถภาพกล้ามเนื้อมือ กล้ามเนื้อขา และกล้ามเนื้อหลัง

    4.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Occupational Health )

serv94_4 serv94_5
 

3.การตรวจเลือด ( Blood Chemistry )

  1.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

  2.ตรวจระดับไขมันในเลือด

   - Cholesterol

   - Triglyceride

   - HDL-Cholesterol

   - LDL-Cholesterol

 3.ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (URIC ACID)

 4.ตรวจการทำงานของไต (BUN, CREATININE)

 5.ตรวจการทำงานของตับ (BILIRUBIN, SGOT, SGPT, ALKALINE PHOSPHATASE)

serv94_2 serv94_3
 

4.การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา (SEROLOGY)

   1.ตรวจหาเชื้อโรคกามโรค (VDRL)

   2.ตรวจหาเชื้อเอดส์ (ANTI-HIV)

   3.ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ, บี เช่น HBsAg, HBsAb, Anti-HBC

   4.ตรวจหาสารแอมเฟตามีน (AMPHETAMINE)

   5.ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl Ethyl Ketone และสารอันตรายอื่นๆ

          นอกจากนี้ศูนย์ตรวจสุขภาพอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

   1.อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

   2.โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคลิส, โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ

   3.โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส

   4.โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช

   5.โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ

   6.ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง

   7.ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท

   8.โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ

   9.โรคหัวใจและหลอดเลือด

  10.ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

โทรหาเราได้ที่

1609

พร้อมบริการทุกวัน 24 ชม.

สมัครรับข่าวสาร

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

หากท่านมีข้อคำถาม หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม

สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

104/15 ก ซ.หน้าวัดต้นสน ถ.อัคนิวาต อ.เมือง จ,ชลบุรี 2000

โทรศัพท์ : 038-284354, 038-284355 แฟกซ์ : 038-271-990